"Give the world a reason to smile." #youarenotalone #ASmileAsBigAsTheMoon #smilesareforfree #bethereason #Gratitude