#LivingWithPOTS #EhlersDanlosSyndrome #Disability #heart aneurysm #Migraine #ChronicLungDisease #JointHypermobilitySyndrome #Arthritis #AxonalNeuronalNeuropathies #SmallFiberNeuropathy #chronic bronchitis pneumonia #ChronicFatigue #TemporomandibularJointDisorders #Fibromyalgia #Myositis #Insomnia #ThyroidNodules #diaphram disorder #VocalCordDysfunction #MajorDepressiveDisorder #EatingDisorders #toomuchtoremember